Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de stichting hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting.

Deelname Routekaart Verduurzaming Monumenten:

Wij vinden het belangrijk om aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten deel te nemen, omdat Groninger Kerken de urgentie van de klimaatproblemen onderkent en ook nu al de gevolgen hiervan ondervindt door bijvoorbeeld de toenemende droogte die voor bodemdaling zorgt. De Groninger kerken staan er al eeuwenlang. Duurzamer kun je ze niet krijgen. Eens gebouwd en nag altijd in gebruik. Terwijl veel 'nieuwe' constructies na vijftig of zestig jaar weer rijp zijn voor de sloop, behouden de kloostermoppen en gebinten nag steeds hun functie. Toch is het noodzakelijk om deze monumenten te verduurzamen. We zien dit als gezamenlijke opgave voor de hele erfgoedsector. Hieraanwillen we, met onze 101 kerken, graag bijdragen door deel te nemen aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Bijdrage aan de doelstelling van CO2-reductie in de monumentensector:

Wij dragen bij aan de doelstelling van CO2-reductie in de monumentsector door verschillende kleinere en grotere projecten. Verduurzamen begint bij bewustwording. Door bijvoorbeeld bezoekers er bewust van te maken dat het niet altijd warm is in een kerk en door dekentjes uit te delen kan de verwarming al een paar graden omlaag. Verder adviseren wij de plaatselijke commissies van onze kerken om als het niet nodig is geen activiteiten te organiseren in het meest koude seizoen.

De tweede stap is het verminderen van de energievraag. Dit doen weals eerste door kleine verduurzamingsmaatregelen die makkelijk te realiseren zijn zoals kierdichting en ledverlichting. Daarnaast proberen we waar mogelijk de gebouwen te isoleren en te voorzien van een energiezuinigere installaties. In diverse pilotprojecten onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe, innovatieve technieken voor het verduurzamen van kerken al of niet gecombineerd met opwekking van energie. Hierbij kijken we o.a. naar de mogelijkheden van lokaal verwarmen, toepassen van warmtepompen, de herontwikkeling van het aloude stoofje en de toepassing van het principe van 'warm-bouwen'. Andere projecten waarbij we bijdragen aan de verduurzaming zijn o.a. het onderzoeken naar hergebruik en opslag van hemelwater, het tegengaan van verdroging van de wierden door lokale verhoging van het grondwaterpeil en een project om de biodiversiteit op kerkhoven te versterken.

Block